Monday, January 10, 2011

ေရာ္ပါးမီႏွင့္ သာသနာျပဳအေျခအေန (၄)


ေရာ္ပါးမီႏွင့္ သာသနာျပဳအေျခအေန
ကြ်ႏု္ပ္၏ ကိုယ္ေတြ႔ကို အေျခခံ၍ ကြ်ႏု္ပ္သိျမင္ခံစားရေသာ သာသနာျပဳအရပ္ ေဒသ၏ အေန အထားႏွင့္ ျဖစ္သင့္သည္ထင္၏။ ေကာင္းသည္ဟု ယူဆရေသာ အၾကံ အစည္မ်ားကုိ အနည္း ငယ္ေျပာ လိုပါသည္။ ေရွ႕မွာေျပာခဲ့သည့္အတိုင္းလမ္းပန္းဆက္ သြယ္ေရးကလည္း အ လြန္ၾကမ္း ၏။ ကားဆုိင္ကယ္ သြားမရသည့္ကြ်ႏု္ပ္တာ၀န္က်ရာ ေရာ္ပါးမီရြာကေလးသို႕ ေတာင္ တက္ ေတာင္ဆင္း မ်ားလွေသာေၾကာင့္ ဌာနဆိုင္ရာမွ  တာ၀န္ရွိသူမ်ားလာ ေရာက္မႈနည္းပါး သည္။ကြ်နု္ပ္ သူငယ္ခ်င္း မ်ား ကုိအလည္ေခၚသြားဖူးသည္။ တစ္ေခါက္ေရာက္ျပီး ေနာက္တစ္ေခါက္္ ေခၚမရေတာ့ေပ။ ပတ္၀န္း က်င္ရွိ ရြာအမ်ားစုမွာလည္း ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္၏ ေရာ္ပါးမ ီရြာကေလး သည္ပင္ ကြ်ႏု္ပ္ေရာက္မွ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ရြာျဖစ္ခဲ့သည္။

ဤသုိ႕ ရြာလုံးကြ်တ္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ရြာျဖစ္လာေအာင္ မည္သုိ႕ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရပုံႏွင့္ အေျခ အေနမ်ားကုိ အရိွကို အရွိတုိင္း ျမင္သည့္အတိုင္း ရုိးသားစြာ တင္ျပလိုသျဖင့္ ဤစာစုမ်ားကုိ ေရးရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ စာေရးဆရာမဟုတ္သည့္အတြက္ စကားလုံးလွလွမသုံးတတ္၊ နားလည္စြာျဖင့္ ဖတ္ရႈေစ လို၏။ အရိွကို အရွိတိုင္း ျမင္သည့္အတိုင္းေျပာသည့္အတြက္ တစ္ျခားဘာသာကုိ ထိခိုက္သ လိုျဖစ္ေသာ္လည္း ဤအေျခအေနကား အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာသုိ႔ ရြာလုံးကြ်တ္ ေျပာငး္လိုက္သည့္ ကြ်ႏု္ပ္တာ၀န္က်ရာ ရြာကေလးကုိ အျခားရြာမ်ားက အထင္ေသးၾကေတာ့သည္။ သိပ္မၾကည္ၾကေပ။ အမ်ိဳးမ်ိဳး တားဆီး ေနာက္ ယွက္ၾက သည္။ ဗုဒၶဘာသာသုိ႕ ၀င္ေရာက္ခို၀င္လာသည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားကုိ ၾကဥ္ဖယ ္ၾက သည္။ ျပည္မထဲ တြင္ မသိသာေသာ္လည္း ေတာင္တန္းေဒသမ်ားတြင္ သိသာလွသည္။ မ်က္၀ါးထင္ ထင္ျမင္ခဲ့ရ သည္။ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အားလုံးသတိမူသင့္သည္ဟု ဆုိခ်င္သည္။ ထိုအေျခအေနထဲမွာပဲ " ေျမြပူရာ ကင္းေမွာင့္" အေျခအေနကလည္း ၾကံဳရသည္။ ကြ်ႏု္ပ္၏ ေရာ္ပါးမီရြာသို႕ ေတာ တြင္းသူပုန္မ်ား မၾကာမၾကာ ေရာက္လာတတ္သည္။ ရြာထဲရွိ လူလတ္ပိုင္းမ်ားကို ေခၚ သြားတတ္သည္။ ဖမ္းဆီးေခၚ ေဆာင္ျပီး သူပုန္ထဲ ၀င္ခိုင္းသည္။ အစိုးရ တာ၀န ္ထမ္း ေဆာင္သူမ်ားကိုကားမဖမ္းဆီး၀ံ့ေပ။

ေတာတြင္း သူပုန္အမ်ားစုမွာလည္း ခရစ္ဘာသာ၀င္မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္း သူပုန္မ်ားသည္ ခရစ္ယာန္မွ ဗုဒၶဘာသာသို႕ ေျပာင္းျပီး ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းၾကီး၏ တပည့္ရင္းလုပ္ကာ လူသာျပဳ( လူသာသနာျပဳ) အျဖစ္ ေနထိုင္သည့္ ေမာင္ခ်ဴေထာင့္ကုိ ဖမ္းဆီးလိုၾကသည္။ အစိုးရ ၀န္ထမ္း ခန္႕ထားေသာ္လည္း ခန္႕စာမရိွသျဖင့္ လိမ္သည္ဟု စြပ္စြဲကာ ဖမ္းဖို႕ ၾကိဳးစားၾကသည္။ ခန္႕စာကို ၂၀၀၈-ကတည္းက သာသနာေရးဌာနသို႕ တင္ထားေသာ္လည္းထိုအခိ်န္ ၂၀၀၉ - ၇လပိုင္းေရာက္ သည့္အထိခန္႕   အေတာ္ပင္ ဒုကၡေရာက္ရရွာ၏။ ဟိုေျပး ဒီပုန္းလုပ္ေနရ၏။

ကြ်ႏု္ပ္သိရသေလာကနာဂလူမ်ိဳးအေတာ္မ်ားမ်ားသညဗုဒၶဘာသာသို႕ကူးေျပာင္းခ်င္ၾကသည္။လူသာသနာျပဳအမည္ခံျဖင့္ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္လက္တြဲကာသာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကုိလုပ္ကိုင္ခ်င္ၾကသည္။သို႕ေသာ္လည္းထိုေဒသအေျခအရမလုပ္ရဲၾကေပ။မေျပာင္းရဲၾကေပ။ သာသနာေရး ၀န္ၾကီးဌာန အေနျဖင့္ ထိုအေျခအေနကုိ အျပည့္အ၀ ကာကြယ္ေပးသင့္ပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္ နားလည္သည့္ "လြပ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ခြင့္" ဟူသည္ ဤဘာသာကုိ မၾကိဳက္က ေျပာင္းလဲႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။ေျပာင္းလဲမႈကုိမေႏွာက္ယွက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္"ဟုနားလည္ထားသည္။ သို႕ဆုိ ိုလွ်င္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ဓမၼအာဟာရျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ သာသနာျပဳ၍ ဗုဒၶ ဘာသာသို႕ ကူးေျပာင္းလာမည့္သူမ်ားအား ေႏွာက္ယွက္ျခင္းကို ကာကြယ္ေပးမွ သာလွ်င္ဘာ သာေရးလြတ ္လပ္ခြင့္ကိုခံစားရမည္ဟုထင္ျမင္မိသည္။သာသနာေရး၀န္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္ထုိသို႕ လြတ္လပ္စြာ ဘာ သာ ကူးေျပာင္းလာသူမ်ားအား ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ ခန္႕စာမ်ားကုိ အခ်ိန္မီ ေရာက္ေအာင္ စီမံျခင္းမ်ား ကုိေဆာင္ရြက္ေပးေသာအားျဖင့္တာ၀န္လည္းေက်ကုသုိလ္လည္းရသျဖင့္ ျပဳမူသင့္ပါသည္။

ေတာတြင္းးသူပုန္မ်ားသည္ ဓမၼဆရာ၏ ေျမာက္ထုးိပင့္ေကာ္မႈျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာ ၀င္မ်ား ကုိ ပို၍ဖိႏွိပ္ ႏွိပ္စက္ၾကသည္။ ရြာသားမ်ား ဗုဒၶဘာသာသုိ႕ ကူးေျပာင္းသြားမည္ကုိ အလြန္ပင္ စိုးရိမ ္ၾကသည္။ ဓမၼခ်င္း မယွဥ္ႏိုင္၍ လူကုိ အႏိုင္ထက္ ျပဳမူၾကသည္။ ဗုဒၶဘာသာကုိ စိတ္၀င္ စားသျဖင့္ ဘာသာေျပာင္းလိုသူတို႕သည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ တစ္မိသားစုတည္း မေျပာင္း ရဲၾကေပ။ ေျပာင္းမည္ဆိုလွ်င္ ဓမၼဆရာက ဦးစြာတားျမစ္သည္။ ဓမၼဆရာက တားျမစ္၍ မရလွ်င္ ေတာတြင္း သူပုန္မ်ားကို အေၾကာင္းၾကား၍ အဓမၼတားျမစ္ေစ၏။ အသက္စည္းစိမ္တို႕ကိုပင္ ရန္မူျခိမး္ေျခာက္၍ တားျမစ္သည္မ်ားလည္း ရိွ၏။ဤအေၾကာင္းမ်ားသည္ လုပ္ၾကံေရးထား သည္မဟုတ္။ ကုိယ္ေတြ႕ ၾကံဳခဲ့ရ၊ ၾကားခဲ့ရ သိခဲ့ရသည့္ အျဖစ္မွန္မ်ားသာျဖစ္သည္။

သာသနာျပဳရာတြင္ စည္းရုံးရာ၌ လူသာသနာျပဳႏွင့္ ရဟန္း သာသနာျပဳတို႔ယွဥ္ရာတြင္ လူသာသနာျပဳ စည္းရုံးလွ်င္ပို၍ အဆင္ေျပေအာင္ျမင္သည္ကိုေတြ႔ရ၏။ လူလူခ်င္းစည္းရုံးရတာ ပိုလြယ္ ကူ သည့္သေဘာပင္ျဖစ္၏။ ခရစ္ယာန္ တုိ႕သည္ ဤ အခ်က္ကိုနား လည္သျဖင့္လူလူူခ်င္း သာသနာျပဳေစျခင္းျဖင့္ဘာသာ၀င္္ဦးေရတုိးပြားေအာင္လုုပ္ေလ့ရွိ၏။က်ြႏု္ပ္တို႕လည္းလုပ္သင့္္ပါ၏။ သို႔ျဖစ္ ၍ လူသာသနာျပဳလုုပ္ငန္း၌ စိ္တ္၀င္စားမႈ ပိုလာေစရန္ လူသာသနာျပဳခန္႔စာကို အခ်ိန္မီေပးပုိ႔ျခင္း။ လစာ မ်ားကိုပုံမွန္ေပး ပို႔ျခင္း။ေတာတြင္းသူပုန္မ်ားကလူသာသနာျပဳမ်ားကို ပို၍  ႏွိပ ္စက္ ေလ့ရွိသျဖင့္ ၄င္း တို႕ ရန္မွ ကာကြယ္ႏို္င္ရန္ စီမံေပးျခင္းမ်ားကိုျပဳလုုပ္သင့္္ပါသည္။

လက္ရွိေဆာင္ရြက္ဆဲ သာသနာျပဳလုပ္ငန္း မ်ားဖြံ႔ျဖိဳး တုိးတက္လာေစရန္ က်ြႏု္ပ္အေတြ႕ အၾကံဳကိုအေျခခံ ၍က်ြနု္ပ္ဉဏ္မီသ မွ်လိုကြက္ ဟာကြက္ေလး မ်ားကိုစဥ္းစားႏုိင္ေစရန္တင္ျပလိုေပသည္။သာသနာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွလည္းေကာင္း။သက္ဆုိင္ရာျမိဳ့နယ္ရွိ
သာသနာေရးဦးစီးအရာရွိမွလည္းေကာင္း။ ျမိဳ့ ေပၚႏွင့္ ရြာရွိ လူသာသနာျပဳ ပုဂၢဳ္ိလ္ မ်ားကုိစည္းေ၀းေစ၍ တစ္္လ တစ္္ၾကမ္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္လတစ္ ၾကိ္မ္ စသည္--
      ၁။သာသနာျပဳတာ၀န္၀တၱရားမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊
      ၂။စည္းရုံးေရးနည္းစနစ္မ်ားကုိလည္းေကာင္း၊
      ၃။လ စာမ်ားပုံမွန္အခ်ိန္မီေရာက္မေရာက္ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊
     ၄။ေတြ႔ ၾကံဳရသည့္ အခက္အခက္ ျပႆနာမ်ားကုိ လည္းေကာင္း၊
      ၅။ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ပတ္္သက္၍ မသိမရွင္းလင္းသည့္ အခ်က္အလက္ မ်ားကုိ မွတ္သား၍အစည္း အေ၀းလာေသာအခါ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးေစျခင္း  မ်ားကုိ လည္းေကာင္း၊
      ၆။ေရွ့ဆက္ျပီး ဘာသာ၀င္မ်ားျပားလာေအာင္ ရွိျပီး လူမ်ားတည္ျမဲေအာင္မည္သို႕ လုပ္ရမည့္ အစီစဥ္မ်ားကုိ လည္းေကာင္း ၊ ေဆြးေနြးတိုင္ပင္၍ ၀ိုင္း၀န္းေဆာင္ရြက္ သင့္သည္ဟု က်ြႏု္ပ္ အၾကံျပဳလိုပါသည္။ သည့္ထက္ ေကာင္းသည့္ စီမံကိန္းမ်ား ရွိပါကလည္း အေကာင္ အ ထည္ ေဖာ္ႏိုင္ပါေစဟုသာ ေမွ်ာ္လင့္ေနမိပါေတာ့သည္။
                  မင္းေရာက္လာတာ ငါတုိ႔ရြာသားေတြ အတြက္
               ကံေကာင္းတယ္လုိ႔ ထင္တယ္ကြာ။ မင္းကုိ
                အားလုံးက ေမွ်ာ္ေနၾကတယ္။ စသည္.....

          ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္..ဆရာဟုသာ ေခၚၾကရွာ

    

No comments:

Post a Comment